Vissza

REFORMÁTUS TEMPLOM

A LEGYESBÉNYEI REFORMÁTUS TEMPLOM RÖVID TÖRTÉNETE

   „Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme” (Zsolt 106,1).  
 
   A Legyesbényei Református Templom több, mint két évszázados múltra tekint vissza. Míg II. József császár és király a Türelmi Rendeletet ki nem adta, a legyesbényei hívők Szerencsre jártak be templomba. A döntő fordulat akkor kezdődött, amikor 1782. március 22-én Tekintetes  Békéssy Pál földesúr udvari prédikátort hozatott magának. Ettől kezdve az ő udvarába jártak be istentiszteletre. A legyesbényei református eklézsia első prédikátora Bodnár Mihály volt, aki szolgált nemcsak mindennapi prédikálásával és az úri szent vacsora adminisztrálásával, hanem házasulandó személyek copulálásával, gyermekek megkeresztelésével és halottak eltemetésével is.
     1789-ben a Legyes-vagy másképpen Mező-Bényei Református Gyülekezet már 260 lélekből állt. Ez noha kevés létszám volt ahhoz, hogy magános vallásgyakorlatot kapjon,( hisz a Türelmi Rendelet szerint 100 nem katolikus család építhetett magának templomot) mégis, mivel a gyülekezet nagyobbára nemesekből állt, kik arra kötelezték magukat, hogyha az adófizető nép a templom építésére való segélyeket be nem fizeti, akkor ők maguk adják meg azt- így  1789.május 26-án (harmadszori kérésre) engedélyt kapott a templomépítésre.
   A korabeli írásos feljegyzések szerint a templom fundamentuma 1790. április 20-án tétetett le. A templomban 1791. január 23-án kezdődött el a közösségi istentisztelet Bodnár Mihály prédikátorságában. Felszentelése 1794. április 22-én történt.
   Az 1852-1853-as években közadományokból toronnyal bővítették ki a templomot. Az ezt igazoló évszámot most a felújításnál meg is találtuk a bejárat feletti kőbe vésve. Még ez előtt, 1822-ben szükségesnek látták a templom és a hozzá tartozó kert kőfallal való körbekerítését, így készült el 1822-ben az a kőkerítés.
   Engedtessék meg, hogy ez alkalommal a templom történetét kiegészítsem a „felújítások történetével”.
   Az 1822-ben épült templomot és parókiakertet körülvevő kőkerítést 1999-ben annak romos állapota miatt fel kellett újítani. Majd még ugyanabban az évben parókia ablakait kényszerültünk kicserélni, mivel már nagyon régiek voltak és télen havat seperni nem csak kint az udvaron kellett, de bent az ablakok alatt is.
   A 2000-dik évben a parókia külső festését végeztük el.
   2001-ben a régi református iskolát gyülekezeti teremmé alakítottuk át és újítottuk fel.
   2002-ben visszakaptuk a parókia hátsó részét, amit 1950-ben államosítottak és amelyben csecsemőgondozó, ill. váróterem működött. Ebben  az évben ezt tettük széppé és lakhatóvá.
   2003-ban a garázsokat hoztuk helyre, a régi romos fáskamrát felújítottuk, lebetonoztuk. Új vakolatot és külső-belső festést kapott az egész melléképület. Ugyanebben az esztendőben még a gyülekezeti termünket burkoltuk le járólappal és gipszkarton mennyezetet építettünk be.
   2004-ben  a parókia teljes egészét felülről leszigeteltük, és a visszakapott épületet is körbe leszigeteltük és lefestettük. Még ebben az évben autó bejárattal láttuk el a parókia udvarát.
   2005-ben - sok más gyülekezethez hasonlóan - két pályázatot is beadtunk a templom felújítására (SAPARD és AVOP), sajnos mindkettőt sikertelenül. Azért nyújtottuk be ezeket a pályázatokat, mert láttuk templomunk igen rossz, sürgős felújításra szoruló állapotát. A templom legutolsó teljes körű felújítása 1899-ben volt. Ezt a évszámot elődeink fontosnak tartották a toronyra is felvésni, hogy bejövetelkor mindenki jól láthassa. Ennek immár 107 esztendeje. Az elmúlt száz esztendőben is végeztek ugyan kisebb munkálatokat a templomon, ill. körülötte, de teljes felújítást nem.
    Ezért mára már nagyon szükségessé vált, hogy teljes egészében felújítsuk a templomunkat. Mindezeket elmondtam az egyik vállalkozó barátomnak, CS-ker Transz tulajdonosának Csebi Attilának, aki erre azt a választ adta, hogy ő maga is így látja és támogatni is fogja e nemes célt egy nagyobb összeggel. 2005 adventjében úgy döntött a presbitérium, hogy adakozást hirdet meg a templom torony felújítására, azzal a gondolattal, hogy „legalább a tornyot tudjuk megcsinálni”. A hívek nagyon pozitívan fogadták ezt az elgondolást és szívükön viselték a templomtorony felújításának az ügyét és buzgón adakoztak.
   Látván a hívek hozzáállását, anyagi támogatását segítségért fordultunk az Egyházkerülethez, illetve az Egyházmegyéhez. Az építési támogatást megkaptuk, amit ezúton is nagyon szépen megköszönünk mind a Tiszáninneni Egyházkerületnek, mind pedig  a Zempléni Egyházmegyének.
   2006. májusában kezdtük el a munkát. Elsőnek a kupola bádoglemezét cseréltük vörösréz lemezre. Ezt a munkát Bucskó György encsi bádogos mester végezte. Utána következett a torony vakolatának a leverése, újravakolása, majd festése. A torony elkészülte után Isten kegyelméből, reményeinken felül, tovább folytathattuk a munkát.  A következő fontos művelet a templomhajó tetejének átfedése volt, hisz a 25-30 éves palafedés már elévült, és számtalan helyen beázott a templomunk, amint azt láthatjuk is. Így kapott a templomhajó új héjazatot hódfarkú cserépből. Azután a csatornázás történhetett meg. Mindzeket a munkálatokat Molnár Lajos presbiter testvérünk, a „Molnár Piktor Kft.” tulajdonosa és csapata végezte.
   Köszönettel tartozunk Boross Istvánnak, a Szivárvány Kft. Vezetőjének is, aki az építkezésekhez szükséges állványokat hónapokon keresztül rendelkezésünkre bocsátotta, illetve több köbméter betont is adományozott gyülekezetünknek.  
   A következő fontos lépés a nagyon régi és elhasználódott ablakok cseréje volt, mivel már bent a templomban is nagyobb szélben érezni és hallani lehetett a szél zúgását. Kicseréltük az ablakokat és a bejárati ajtót. Erre a munkára Juhász Bertalan presbiter testvérünket a „JU-Go” bútor és asztalos üzem tulajdonosát kértük fel.
   Terveinket elmondtuk Hlivják László Polgármester Úrnak, aki mint mindig, most is, nagyon pozitívan állt mellénk, és segítségével az Önkormányzat átvállalta ennek a munkálatnak a költségét. A Polgármester Úr és az Önkormányzat támogatását a gyülekezet és a magam nevében is nagyon szépen köszönöm.
     Most már készen volt a torony, a gyönyörű cserép szépen piroslott a templomhajón, már ablakok is voltak, csak a templomhajó régi kopott színe ütött el a szép fehér toronytól. Nagyon szerettem volna, ha a templomhajó is új festést kap. És milyen az Isteni kegyelem! Egy  barátságos esti beszélgetés során  Molnár Lajos presbiter testvérünk  felajánlotta, hogy kívülről  lefesti a templomhajót családja adományaként. Köszönet érte!
   Készen a torony, a templom már nem ázik be, az ablakok újak, a templom kívülről gyönyörű, új ajtó is van, de még mindig hiányzik valami. Egy előtető, hogy a szép új ajtót az északról odacsapó vihar ne rongálja. Így készült el Juhász Bertalan presbitertestvérünk hozzájárulásával és míves mestermunkájával az az ékes, szép előtető, amit megcsodálhatunk az asszonyok bejárata előtt. Erre az előtetőre visszahelyeztük azt a régi bádog csúcsdíszt ami lekerült a toronyról és amit Szűcs Sándor helyrehozott, felújított.
     Ezek a munkálatok, amiket felsoroltam, közel 10.000.000 Ft-ba kerültek. Mindenek elött a mi Urunknak és Istenünknek adunk hálát, hogy megsegített, velünk volt és megengedte, nekünk, hogy a munkálatokat elvégezzük. Köszönetet mondok minden gyülekezeti tagunknak, a község lakóinak áldozatkészséges adományaiért, az Egyházkerület és az Egyházmegye támogatásáért, valamint helyi vállalkozók, illetve a Legyesbényéhez kötődő vállalkozók támogatásáért. Köszönetet mondok a szomszédos Bekecsi gyülekezetnek és a Legyesbényei Romai Katolikus gyülekezetnek az adományáért.
   Szeretettel megköszönöm azoknak a presbiter testvéreknek és gyülekezeti tagoknak szolgálatát, munkáját akik e mai ünnep napnak a megszervezésében különösen is kivették részüket.  
   Isten áldja és őrizze meg az ő népét itt ebben a községben és mindenhol, ahol segítségül hívják az Ő nevét. 

   
       Legyesbénye,2006-11-30  

                                                  Szilágyi-Sándor András
                                                              lelkipásztor        

Webdesign: g-art.hu

 

- Minden vasárnap 10 órától istentisztelet a templomban

- Minden szombaton 16 órától Bibliaóra

- November 30-tól december 2-ig (csütörtök, péntek,szombat) 16 órától BŰNBOCSÁNATI istentisztelet a templomban

-December 3-án ADVENT 1. VASÁRNAPJÁN 10 órakor istentisztelet úrvacsora osztással.

Alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk minden kedves testvérünkat!

Szilágyi-Sándor András lelkipásztor