Vissza

KÖZTERÜLETI RENDELET

 

Polgármesteri köszöntő

Településünk története

Címerünk

Fejlesztési terveink

Elérhetőségeink

Legyesbénye község Önkormányzatának
 6/2008. ( V.28.) számú rendelete
a közterület használatáról és tisztántartásáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről     1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésében foglaltakra.  Legyesbénye község Önkormányzatának képviselő- testülete a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1.§

 1. a rendelet célja, hogy Legyesbénye község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.
 2.  A rendelet hatálya kiterjed LEGYESBÉNYE község közigazgatási területén belül az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő,  az ingatlan- nyilvántartásban   közterületként ( pl. közút, járda, tér, köz ) nyilvántartott belterületi földrészletre, továbbá a belterületi földrészletek használatára átadott részére ( a továbbiakban együtt: közterület ).
 3. Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.
 4. A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
 5. Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának ( a továbbiakban: használójának)  kell gondoskodni. 
 6. A település egész területén szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik.
 7. Tilos a szeszes ital fogyasztása  községi közterületeken, valamint a közönség számára nyitva álló középületekben, közösségi létesítményekben, helyiségekben.

 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

2.§

 1. A közlekedés céljára fenntartott, közterület jellegű utaknak, tereknek járművek közlekedésére szánt területén a nyilvános köztereken a szemét kötelező letakarításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
 2. Az ingatlan előtt, vagy mellett lévő járda és parkosítható közterület ( közútig terjedően )  tisztántartása, illetve gondozása az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kötelessége. 
 3. Az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles az ingatlana és a közút között lévő minden olyan növény nyesésére, mely a közúti közlekedést akadályozza ill. veszélyezteti. E kötelezettség nem teljesítése esetén az érintett költségére a Polgármesteri Hivatal a szemét eltakarítását elvégzi.
 4. Ugyancsak az ingatlan tulajdonosa köteles a járdát, gyalogutat, parkosított közterület gondozott növényzettel való fedettségét megőrizni, télen a havat eltakarítani és a járdát, gyalogutat hótól, jégtől vagy ónos esőtől síkossá válás esetén azt megfelelő anyaggal (fűrészpor, homok, kisszemcséjű salak, kőpor, kőporliszt   ) szükség szerint naponta többször is felszórni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
 5. Gondozatlan járda terület tisztántartását, hótól vagy jégtől való megtisztítását a Polgármesteri Hivatal elrendelheti.
 6. Az árusok ( mozgó árusok) kötelesek az árusítás helyén a szemetet összegyűjteni és a kihelyezett vagy kijelölt szeméttároló helyre elszállítani. E kötelezettség nem teljesítése esetén az érintett költségére a Polgármesteri Hivatal a szemét eltakarítását elvégzi.
 7. A lakásnak és lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá nem lakás céljára szolgáló helyiségnek és az ezekhez tartozó  területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló mentesítéséről pedig a használónak kell gondoskodnia.

 

3.§.

 1. Ahol a gyalogosközlekedésre szánt útterület a járműközlekedésre szolgáló területtől nincs felismerhetően elkülönítve, ott az ingatlan  mentén legalább 1 m széles területsávot kell az ingatlantulajdonosnak tisztán tartani.
 2. Ahol az ingatlant határolja, vagy az ingatlanon van vízelvezető árok, ott az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles az árok tisztántartásáról, átereszek tisztántartásáról és a vízelfolyás folyamatosságáról gondoskodni. Saroktelek esetén a közterülettel határos részekre is vonatkozik. E kötelezettség nem teljesítése esetén az érintett költségére a Polgármesteri Hivatal a szemét eltakarítását elvégzi.  
 3. Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről az ingatlan tulajdonosa vagy használója  gondoskodik.
 4. A csapadékelvezető árokba szennyezett ( olajos, vegyszeres stb.) vizet, szennyvizet bevezetni tilos ! Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot ( szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot ) a csapadékelvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni vagy bevezetni tilos !

 

4.§

 

 1. Járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.
 2. Tilos az összerakott hó elhelyezése:
  1. a gyalogos  közlekedési útvonalon,
  2. útkereszteződésben,
  3. úttorkolatban,
  4. a kapubejárat elé, annak szélességében,
  5. a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű  megállóhelyen és a járda között,
  6. a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.
 1. az épület tulajdonosa vagy használója gondoskodik arról, hogy  az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon
 2. A település területén patakba, vízfolyásokba, vízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék letakarásával beszennyezni tilos !
 3. Szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkező szennyvíztelepre lehet szállítani.

 

5.§

 1. Közterületet beszemetelni, azon szemetet, hulladékot eldobni, szemetet tárolni szigorúan tilos !
 2. Belterületen lévő közterületen legeltetni még felügyelet mellett sem szabad.
 3. A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos !
 4. Az anyagszállításnál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék. A szállítmányból semmi ne hulljon le, bűz, csepegés vagy csorgás ne következzék be. Könnyen hulló anyagot ( homok, kavics, salak ) csak olyan járművel lehet szállítani, amelynél a járműről az anyag lehullása megakadályozható.
 5. Ha bármely anyag szállításánál fel vagy lerakásánál közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője a munkavégzést követően nyomban köteles a közterületet ismét  eredeti állapotba hozni és az összegyűjtött szemetet onnan eltávolítani. Anyagok lerakásánál ügyelni kell, hogy közvetlenül a közterületen lévő tárgyak (padok, fák, növények stb.) szabadon maradjanak és ne rongálódjanak. Az esetlegesen keletkezett kárt annak okozója köteles helyreállítani, illetve megtéríteni.
 6.  A község közterületén tilos járművet mosni (kivételt képeznek azon gépjármű tulajdonosok, akik ingatlanához nem tartozik olyan udvar, amelyre be tudnának állni a gépjárművekkel), olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkát úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön. 

 

  1. §.

(1) Építési, bontási, tatarozási munkát úgy kell végezi, hogy az építési, bontási anyagot, a kiásott földet úgy lehessen tárolni, hogy a környezet ne szennyeződjön. Az ilyen természetű anyagokat az építtető munka közben naponta köteles elszállítatni a közterületről.
(2) Építés, bontás vagy tatarozás helyét szükség szerint a környező közterületről kerítéssel kell elzárni. Minden olyan munkánál, amely a közterület burkolatának felbontásával jár, illetve a talaj felásását teszi szükségessé ügyelni kell arra, hogy a közterület lehetőleg ne szennyeződjék. A megsérült burkolatot a munkák befejezése után eredeti állapotába helyre kell állítani. A megrongálódás és helyreállítás tényét a Polgármesteri Hivatalban be kell jelenteni.
(3) Közterületen építési, bontási és egyéb anyagot csak az önkormányzat által kiadott közterület használati engedély alapján az engedélyben megjelölt helyen és ideig szabad tárolni akként, hogy az az élet – és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, illetve a közterületet ne szennyezze. A közterület használat befejezését követően az érintett közterületet az eredeti állapotban azonnal vissza kell állítani, melyről a Polgármesteri Hivatalt értesíteni kell.

 

 

7. §

(1) Üzletek, vállalatok részére szállított áruk lerakásából származó hulladékot, szemetet az üzlet vagy raktárhelyiség használója köteles az áru le, illetve felrakása után haladéktalanul összegyűjteni és onnan azonnal elszállítani. E kötelezettség elmulasztása esetén a Polgármesteri Hivatal az üzemeltető költségére a fenti feladatokat elvégzi.

 

8.§.

(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra az Önkormányzat által rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a birtokos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.
(2) Lakóház céljára használt ingatlan kerítésén és ablakában elhelyezhető ingatlanonként egy darab A/4 méretnél nem nagyobb, lakossági apróhirdetés jellegű hirdetés.
(3) Megszűntetett (szünetelő) vállalkozás (üzlet) esetén az üzemeltető (volt üzemeltető) köteles a vállalkozással (üzlettel) kapcsolatos valamennyi közterületre kihelyezett, illetve közterületről látható hirdetményt (cégtábla, stb) eltávolítani. E kötelezettség elmulasztása esetén a Polgármesteri Hivatal – felhívást követően - az üzemeltető költségére a fenti feladatokat elvégzi.
 
9.§.

(1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló- és táborozó- helyek beszennyezése tilos! A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területen szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.) szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos!
(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttárolóba lehet elhelyezni. Közterületen lévő szeméttárolók ürítése az önkormányzat feladata.
(3) Aki közterületet, kiránduló-helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni. E kötelezettség elmulasztása esetén a Polgármesteri Hivatal az üzemeltető költségére a fenti feladatokat elvégzi.
(4) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos!

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

10. §.

(1) Avart és kerti hulladékot a tűzvédelmi szabályok betartása mellett csak jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Avar és kerti hulladék égetése közterületen tilos!
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(5) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

 

11.§.

(1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi - ha törvényben, kormányrendeletben meghatározott szabálysértést a cselekmény nem valósít - szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni

 1. az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,
 2. szemetet a tulajdonában vagy használatában  lévő ingatlanon felhalmoz
 3. a szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítéséről) nem gondoskodik,
 4. az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik,
 5. az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
 6. a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem irtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
 7. az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített csapadékárokba vezeti,
 8. a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le. Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja.
 9. gépkocsit tiltott helyen és módon mos, ill. tárol,
 10. szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadék vízlefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt,
 11. közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
 12. az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el, a 8.§-ban meghatározott kötelezettségét nem teljesíti,
 13. építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál,
 14. közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,
 15. a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol,
 16. közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez,
 17. vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol,

sz.) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik,

 1. a településen lévő patakba, vízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,
 2. a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik,
 3. avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi
 4. a szippantott szennyvizet nem engedéllyel rendelkező szennyvíztelepen üríti le,
 5. aki közterületen a kihelyezett szeméttárolóban guberál,
 6.  aki megszegi a közterület-használatára vonatkozó rendelkezéseket.
 7. aki a 9. § (4) bekezdésében meghatározottakat megszegi, vagy elköveti,

szabálysértést követ el.

 

Közterület használat engedélyezése, a közterület igénybevétele

12.§.

   (1) A közterületek rendeltetésétől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges.
   (2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

 1. hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,
 2. mobil elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,
 3. önálló hirdető berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére,
 4. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,
 5. alkalmi és mozgóárusításra,
 6. kiállítás, alkalmi vásár céljára,
 7. vendéglátó-ipari előkert,
 8. üzleti kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölege elhelyezésére, árukirakodásra,
 9. üzemképtelen jármű ideiglenes tárolására,
 10. teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi tárolására vonatkozóan.

 

13.§.

   (1) A közterület-használati engedély előkészítését a jegyző végzi. A kérelmet a  Polgármesteri Hivatalban, az 1. melléklet szerint kell benyújtani. Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik.  A döntés meghozatalára az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) Az engedély

 1. ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,
 2. a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
 3. a visszavonásig adható meg.

(3) A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb időtartama 1 nap, maximális időtartama 1 év, kérelemre indokolt esetben többször meghosszabbítható.
(4) Ha az engedély hatályát veszti, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

 

 

14 §.

(1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdető berendezések, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyezéséhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki.

(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni. 

(3) Közterületen üzemképtelen jármű közterület használati engedély nélkül nem tárolható, az üzembentartó vagy tulajdonos (továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről eltávolítani. Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolása közterület-használati engedély legfeljebb 30 napra adható.

A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja

 1. §.

 

(1) Az engedélyes, a közterület használatáért díjat köteles fizetni.
A díj mértéke 50,- Ft/m2/nap. A fizetendő díjat és megfizetésének határidejét, módját a határozatban, kell meghatározni akként, hogy halasztás nem adható, a díjat előre havonta ill. negyedévente az időszak 5. napjáig kell hiánytalanul megfizetni.

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

 1. §.

 

A polgármester a következő esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat:

 1. jótékony és közcélú rendezvényhez, illetve
 2. a választásokkal kapcsolatos hirdetések engedélyezésére történő igénybevétel esetén.

 

A közterület-használati engedély visszavonása

 1. §.

 

Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra vagy módon használja, vagy a díjat az előírt határidőig nem fizeti meg. Ezekre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.

Ellenőrzés, az engedély nélküli használat következményei

 1. §.

 

(1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.
(2) A közterület engedélyhez, hozzájáruláshoz kötött, de engedély, nélküli vagy attól eltérő használata esetén a használót a polgármester határidő tűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület – saját költségén, kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.

Záró rendelkezések

 1. §.

 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

 

Legyesbénye, 2008. május 26.

Péterné Ferencz Zsuzsanna sk.   jegyző

Hlivják László sk. polgármester

 

Webdesign: g-art.hu

 

Letölthető word formátum